Säännöt

 

JÄRVISEUDUN KENNELKERHON SÄÄNNÖT

 

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Järviseudun kennelkerho r.y. ja sen kotipaikka on Alajärvi.

 

2§ Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toimialue on Järviseutu sekä lähikunnat. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja ylläpitää Järviseudun koiraharrastusta ja yhteistyötä koiraharrastajien kesken sekä toimia jäsentensä edunvalvojana ja edistää koirattomien ja koirallisten harmonista rinnakkaiseloa. Yhdistys edistää myös puhdasrotuisten koirien käyttöä.

 

Toiminta tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

 • ottaa vastaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3§ Kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

 

4§ Keskusjärjestöt

Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y.:n ja Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri r.y.:n jäsen. Yhdistys voi kuulua myös muihin kenneltoimintaa harjoittaviin järjestöihin.

 

5§ Toiminta

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1 tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, julkaisemalla jäsenlehteä ja tiedotteita, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä kokeita ja kilpailuja;

2 levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, nuorison, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen;

3 seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä ja tekemällä alan kehittymistä tarkoittavia aloitteita;

4 ylläpitämällä yhteyksiä 4 :ssä mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja kennelyhdistyksiin antamalla niille tarvittaessa lausuntoja ja muuta apua toimialan puitteissa

 

6§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sellaiset yksityiset henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluettoa.

 

Jäsenet ovat joko vuosi-, perhe, nuoriso-, tai kunniajäseniä.

 

Vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus yksimielisesti hyväksyy.

 

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja jolla on sama asunto-osoite kuin edellä mainitulla jäsenellä.

 

Nuorisojäseneksi pääsee alle 18-vuotias samoilla ehdoilla kuin vuosijäsenkin.

 

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

 

7§ Jäsenoikeudet

Kaikki 15-vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänivaltaisia. Alle 15-vuotiailla jäsenillä on puhevalta.

 

8§ Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain vuosikokouksen erikseen kullekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun. Vuosikokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

9§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen ei yhdestä kehotuksesta huolimatta ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan huhtikuun loppuun mennessä, voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi.

 

10§ Jäsenen erottaminen

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä joko lopullisesti tai määräajaksi. Jäsenelle on varattava oikeus antaa kirjallinen lausunto.

 

Jo jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y.:stä, on hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

 

11§ Eronneen tai erotetun jäsenen oikeus yhdistyksen omaisuuteen

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

 

12§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Varajäsenten edustusjärjestys arvotaan valinnan yhteydessä. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan eri puolilta toiminta-aluetta. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan joko hallituksesta tai hallituksen ulkopuolelta jäsenistön keskuudesta.

 

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksivuotinen (1) ja se päättyy ensimmäisen (1:n) vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksivuotinen (2) ja se päättyy toisen (2:n) vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Kahden ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla hallitusta ensi kerralla valittaessa. Viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä on vuosittain erovuorossa. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, tulee hänen ilmoittaa erostaan kirjallisesti hallitukselle.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työryhmiä, joihin kutsutaan asiantuntijoita.

 

13§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

 2. kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset

 3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

 4. päättää tarvittaessa toimikuntien jäsenten hyväksymisestä

 5. päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, kunniajäsenet hyväksyy kuitenkin yhdistyksen kokous

 6. edustaa yhdistystä sekä kantaa vastuun yhdistyksen toiminnasta

 7. valita yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä kenneljärjestöihin.

 

14§ Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kutsu on esitettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta henkilökohtaisella kutsulla. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) jäsentä on läsnä.

 

Hallituksen varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokoukseen silloinkin, kun varsinainen jäsen on paikalla. Hallituksen kokoontuessa täysilukuisena on varajäsenillä puhe- mutta ei äänivaltaa. Ensimmäisellä varajäsenellä on äänivalta, mikäli vain yksi varsinaisista jäsenistä on estynyt. Mikäli kaksi tai useampi varsinaista jäsentä on poissa kokouksesta, on kahdella tai useammalla varajäsenellä äänivalta. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, hän kutsuu varajäsenen tilalleen kokoukseen.

 

Yhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia hallituksen kokouksiin. Heillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

 

Hallitus voi pitää kokouksen myös sähköpostin tai puhelimen välityksellä, mikäli asian kiireellisyys sitä vaatii. Sähköposti tai puhelinkokous on mahdollinen myös, mikäli kokouksella muutoin olisi niin vähän asioita käsiteltävänä, jotta jäsenten koolle kutsuminen ei ole järkevää. Tällöin kaikilta hallituksen varsinaisilta jäseniltä täytyy saada varmistus, että he ovat saaneet asiasta tiedon ja ovat saaneet mahdollisuuden ottaa kantaa asiaan. Jos joku varsinaisista jäsenistä ei ole mukana sähköposti- tai puhelinkokouksissa, varajäsen toimii hänen tilallaan.

 

Sähköpostitse aloitettu kokous täytyy saattaa päätökseen kahden viikon kuluessa sen aloittamisesta. Mikäli kaikkia hallituksen jäseniä ei tänä aikana tavoiteta, voidaan heihin ottaa yhteys puhelimitse. Sähköpostitse tai puhelimitse pidetyistä kokouksista ja tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjan tekijä päätetään kokouksen aluksi.

 

15§ Toimintavuosi

Toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava pöytäkirjoineen tilintarkastajille/toiminnantarkastajille vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta.

 

16§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Kirjallinen kokouskutsu yhdistyksen vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille sekä julkaistava yleisesti toiminta-alueella leviävässä lehdessä vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänivaltaisia ja kullakin on yksi ääni. Alle 15-vuotiailla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä muuta mainita, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 4. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

 5. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

 6. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto

 7. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 8. vahvistetaan hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi

 9. määrätään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruudet

 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja

 11. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

 12. valitaan kaksi tilintarkastajaa / toiminnantarkastajaa sekä heidän varahenkilönsä

 13. käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet

 14. käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta

 15. käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset

 16. muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä.

 

17§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

 

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välissä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä. Toisen kokouksen on oltava vuosikokous.

 

18§ Lakkautetun yhdistyksen varat

Yhdistyksen purkautuessa tulevat sen varat viimeisen purkautumisesta päättäneen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle, yhteisölle tai säätiölle. Tällöin huolehditaan myös arkiston ja kokoelmien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhdistyksen hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeisessä kokouksessa päätetään.

 

19$ Yhdistyslaki

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.